Dotace na oplocenky

Na co se většinou vztahují dotace na oplocenky?

— Zřizování nových oplocenek - ochrana lesních porostů —


– Důvod podpory –

Cílem podpory je většinou zlepšení stavu lesů, jeho ochrana a ochrana životního prostředí.

– Potencionální žadatelé –

Žadatelem o dotaci bývá vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst 1 zákona č. 289/1995, zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, lesa v územní působnosti daného kraje.

– Účel podpory –

Nové oplocenky chránící lesní porost nebo jeho část s plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin 100%.Individuální ochranné prostředky tvoří malé plůtky z drátěného pletiva, dřeva nebo také umělé hmoty obtočené kolem jedné sazenice.


Skupinové ochranné prostředky mohou tvořit lesní oplocenky vystavěné kolem desítek sazenic najednou.


Plošné prostředky ochrany reprezentují rozsáhlé ploty z drátěného pletiva se sloupky a průlezy nebo brankami. Stavbu těchto oplocenek vám popisujeme níže.


Co je potřeba vědět

— Popis podpory —

Dotace je většinou zaměřena na podporu hromadné ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (oplocenek). Opatření přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě lesních porostů prostřednictvím ochrany výsadeb melioračních a zpevňujících dřevin. Meliorační a zpevňující dřeviny pozitivně ovlivňují vlastnosti lesních půd, podílí se na zlepšování vodního režimu, pomáhají zpevňovat kostru lesního porostu a zvyšují tak odolnost proti povětrnostním vlivům a snižují náchylnost porostů ke kalamitám způsobeným škůdci. Dotace bývají zacíleny na lesní pozemky na území celé ČR mimo území hl. města Prahy a imisní oblasti A a B stanovenédle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.


Chcete nás kontaktovat?